Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 w Wolinie

Szukaj w serwisie

I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu Miejskiego w Wolinie.
 2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu oraz akceptują niniejszy regulamin.
 3. Nie zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności w przypadku jego naruszenia.
 4. Stadionem miejskim zarządza Dyrektor OSiR w Wolinie.
 5. Stadion Miejski czynny jest od godz. 8.00 do zapadnięcia zmroku jednak nie dłużej niż do godz. 21.00.
 6. Przebywanie na stadionie w godz. od 21.00 do 8.00 przez osoby nieupoważnione jest zabronione.

II PRZEZNACZENIE

 1. Na Stadionie Miejskim rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane imprezy sportowe, lekkoatletyczne i kulturalne.
 2. Wszelkie imprezy na terenie obiektu mogą odbywać się jedynie za zgodą Zarządcy obiektu.
 3. Korzystanie z urządzeń sportowych powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Korzystanie z urządzeń sportowych może się odbywać tylko w godzinach otwarcia stadionu.
 5. Przebywanie na stadionie w dni bez imprez określa Zarządca stadionu.

III KONTROLA WEJŚCIA

 1. Wejście na Stadion Miejski w Wolinie osób małoletnich do 13-tego roku życia w czasie organizowania imprez artystycznych, sportowych i kulturalnych tylko za okazaniem biletu lub zaproszenia oraz w obecności dorosłego opiekuna.
 2. Zarządca stadionu jak również organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże oraz przedmioty pozostawione na terenie stadionu.
 3. Obsługa stadionu oraz pracownicy ochrony kontrolujący wejścia na stadion maja prawo do:
  1. przeprowadzania osobistych kontroli poszczególnych osób przed wejściem na stadion;
  2. sprawdzania trzeźwości wchodzących kibiców;
  3. usuwania z obiektu osób naruszających ład i porządek na stadionie, w przypadku imprez biletowanych - bez zachowania prawa do zwrotu kwoty biletu.

IV ZACHOWANIE NA STADIONIE

 1. Organizator imprezy masowej powinien spełniać wszelkie warunki, szczególnie bezpieczeństwa określone w ustawie o bezpieczeństwie na imprezach masowych (DZ.U. nr 106 – poz. 680 z dnia 22 sierpnia 1997 roku „O bezpieczeństwie imprez masowych”).
 2. W czasie trwania imprez oraz meczy organizatorzy jak i publiczność mają obowiązek zachowywania się kulturalnie i podporządkowywać się zaleceniom służb porządkowych oraz innym organom takim jak Policja .

V ZAKAZY

 1. Zakazuje się wprowadzania na teren stadionu psów, a także wjazdu na teren obiektu wszelkimi pojazdami (np. rowerami, motocyklami, samochodami itp.).
 2. Osobom obecnym na imprezie masowej, sportowej lub rozgrywanym meczu zabrania się w szczególności:
  1. wnoszenia napojów alkoholowych oraz innych napojów w opakowaniach szklanych;
  2. wnoszenia broni wszelkiego rodzaju;
  3. wnoszenia materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych;
  4. wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;
  5. wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących;
  6. wnoszenia „kominiarek” mogących służyć do maskowania celem uniemożliwienia identyfikacji przez organy policji i służby porządkowe;
  7. wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe, szatnie);
  8. rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotami stwarzającymi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pozostałych uczestników imprezy;
  9. używania wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, obrażania jakichkolwiek osób, wywieszania transparentów o obraźliwej i prowokującej treści;
  10. rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i odpalania petard.
 3. Zakazuje się dewastacji urządzeń stadionu pod rygorem zwrotu zarządcy obiektu równowartości kosztów zniszczenia.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Na terenie stadionu należy przestrzegać przepisów sanitarnych, porządkowych oraz przepisów BHP i p.poż.
 2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu.
 3. Osoby naruszające zasady porządku i bezpieczeństwa na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 4. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na stadion (zakaz stadionowy).
 5. Za porządek w czasie imprez odpowiedzialne są służby porządkowe organizatora.
 6. Skargi i wnioski dotyczące działalności obiektu przyjmuje Dyrektor OSiR.