Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 w Wolinie

Szukaj w serwisie

Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Mariny przy ul. Mostowej w Wolinie i obejmuje zarówno teren wodny, jak i nadbrzeże.

Zasady Regulaminu obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Mariny , a w szczególności każdego Najemcę oraz członków jego załogi.

Rozdział 1. Definicje regulaminowe

 1. „Zarządca Mariny ” – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie.
 2. „Personel Mariny ” - bosmani przystani żeglarskiej oraz pozostali pracownicy, zatrudnieni przez Zarządcę Mariny
 3. „Najemca” – osoba fizyczna lub prawna wynajmująca przez dowolny okres miejsca w przystani do cumowania dla jednostek pływających, których jest właścicielem lub posiadaczem.
 4. „Członkowie załogi” – osoby przebywające na jednostce pływającej.
 5. „Jednostki pływające” - urządzenia pływające dopuszczone do żeglugi po wodach Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

 1. Marina prowadzi działalność całoroczną.
 2. Do Basenu Jachtowego mogą wpłynąć i zacumować jednostki o długości do 14m i zanurzeniu nieprzekraczającym 3 m.
 3. Miejsca postojowe będą wyznaczane przez Personel Mariny. W wyjątkowych sytuacjach (np. w trakcie regat) Personel może wskazać Najemcy inne miejsce do cumowania niż dotychczas zajmowane.
 4. Wszelkie formalności związane z deklaracją postoju oraz opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu.
 5. Opłaty za miejsca cumownicze wnosi się gotówką z góry za zadeklarowany czas postoju. Opłaty za postój mogą być dokonane przelewem tylko w przypadku umów na cały sezon, po przedstawieniu dokumentów koniecznych do wystawienia rachunku oraz za zgodą Zarządcy Mariny.
 6. Opłaty postojowe reguluje cennik.
 7. Po zadeklarowaniu czasu postoju jednostki w Marinie, Najemcy nie przysługuje prawo podnajęcia miejsca.
 8. Za prąd elektryczny oraz wodę pitną pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Za korzystanie z kabin prysznicowych(ciepła i zimna woda) oraz toalet pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującą stawką według cennika Mariny.
 10. Załogi jednostek pływających, które wpływają i wypływają z Mariny, są zobowiązane informować o tym fakcie Personel Mariny drogą, telefoniczną lub osobiście.
 11. Jednostka, która opuści Marinę bez zgłoszenia zakończenia postoju w Marinie, będzie miała naliczane należności z tytułu postoju aż do momentu ich uregulowania.
 12. Na wezwanie Personelu Mariny, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się i dobić do wskazanego miejsca.
 13. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych z Zarządcą Mariny.
 14. Jeżeli działalność Mariny została ograniczona lub wyłączona z powodu okoliczności, za które Zarządca Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wówczas Najemcy nie przysługuje żadne roszczenie poza zwrotem środków wpłaconych na poczet korzystania z Mariny, proporcjonalnie do czasu, kiedy z Mariny nie mógł korzystać.

Rozdział 3. Zasady porządkowe

 1. Pływanie w akwenie Mariny bez wyraźnej zgody Personelu Mariny jest zabronione.
 2. Jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócać bezpieczeństwa i porządku na terenie Mariny.
 3. Zarządca Mariny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi, straty lub uszkodzenia jednostek pływających znajdujących się na terenie przystani, jeżeli nie są przez niego zawinione.
 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz członków swojej załogi, w szczególności za zniszczenie wyposażenia Mariny , za uszkodzenia innych jednostek pływających oraz za zanieczyszczenie środowiska.
 5. Najemca jest odpowiedzialny za cumowanie, utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku na terenie swej jednostki pływającej. Każda jednostka pływająca musi być cumowana w przystani w sposób zatwierdzony przez Zarządcę Mariny . Żadna jednostka nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez uzyskania uprzedniej zgody personelu Mariny .
 6. Członkowie załóg zobowiązani są do korzystania z infrastruktury Mariny zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności nie mogą ingerować w wygląd Mariny przez stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy materiałów informacyjnych.
 7. Rutynowa konserwacja jednostki pływającej może być wykonywana na terenie miejsca do cumowania, ale tylko za wyraźnym zezwoleniem udzielonym przez Personel Mariny . Bezwzględnie nie mogą być podejmowane żadne generalne remonty jednostek pływających na terenie Mariny.
 8. Wszelkie prace remontowe mogą być wykonywane tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym przez Zarządcę Mariny , z wcześniejszym ustaleniem terminu. Prace remontowe mogą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel Mariny, według obowiązującego cennika.
 9. Najemcy nie powinni wykonywać prac na swych łodziach w taki sposób ani o takiej porze, które byłyby uciążliwe lub przeszkadzały innym użytkownikom Mariny .
 10. Każda jednostka pływająca, która może zatonąć, może zostać usunięta z przystani przez Personel Mariny .
 11. W Marinie obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości do wody.
 12. Członkowie załóg są zobowiązani dostarczać śmieci w workach o pojemności do 80 l do wyznaczonego pojemnika.
 13. Opakowania po środkach chemicznych uznanych za szkodliwe dla środowiska (olej, gaz, rozpuszczalniki, farby, materiały palne, środki odkażające) należy wyrzucać do specjalnie oznaczonego pojemnika.
 14. Na terenie Mariny oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia ludzi bądź innych, których posiadanie jest zakazane przez prawo - za wyjątkiem paliwa, smarów i zwykłych materiałów stosowanych do higieny osobistej i używanych przy zwykłej obsłudze jednostek pływających, w tym pirotechnicznych środków sygnalizacyjnych.
 15. Zabrania się wprowadzania na teren Mariny psów bez kagańca i smyczy, a każdy właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania po nim nieczystości.
 16. Członkowie załóg powinni zachowywać się w sposób, który nie będzie obraźliwy lub uciążliwy dla Zarządcy Mariny , innych Najemców oraz innych osób przebywających na terenie . W szczególności członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 06:00.
 17. Personel Mariny może w każdej chwili zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu przystani każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego regulaminu, a w przypadku bezskutecznego wezwania – może usunąć taką jednostkę na koszt Najemcy. Dodatkowo Zarządca może domagać się odszkodowania na zasadach obowiązujących w polskim prawie.
 18. Łowienie ryb w Marinie jest bezwzględnie zabronione.
 19. Zabrania się wjazdu oraz parkowania pojazdów samochodowych i motocykli na teren Mariny bez zgody Personelu.
 20. Mycie samochodów i innych pojazdów na terenie przystani jest niedozwolone.
 21. Wpłyniecie na teren Mariny i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad objętych niniejszym regulaminem.

Rozdział 4. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym m. in. międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczenia na morzu „Konwencja Marpol 73/78”, „Konwencja Helsinki 74”, Przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie ustawy art. 48 z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej.