Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 w Wolinie

Szukaj w serwisie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie zwany dalej Regulaminem określa:
  • Zakres działania i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  • Zakres funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji,
  • Strukturę organizacyjną Ośrodka Sportu i Rekreacji,

§ 2

 1. Podstawą działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie jest:
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.);
  • Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie.

§ 3

 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie jest mowa o:
  • OSiR -  należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie,
  • Regulaminie -  należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie,
  • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora OSiR w Wolinie,
  • Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników OSiR w Wolinie.

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA OŚRODKA SPORTU  I REKREACJI

§ 4

 1. OSiR jest jednostką samorządu terytorialnego.
 2. Pracą OSiR kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.
 3. Obsługę OSiR zapewniają:
  1. pracownicy samorządowi zatrudnieni w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracę,
  2.  pracownicy zatrudnieni na stanowiskach  pomocniczych i obsługi OSiR,
  3.  osoby fizyczne lub prawne zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.
 4. Siedziba OSiR znajduje się przy ul. Mostowej 1

§ 5

 1. OSiR realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji ruchowej dotyczące Mieszkańców Gminy Wolin, a w szczególności dzieci i młodzieży poprzez:
  • tworzenie, utrzymanie oraz udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej,
  • organizację zajęć, zawodów, imprez sportowych,
  • organizację imprez rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta,
  • współpracuje w upowszechnianiu sportu, turystyki i rekreacji z organizacjami, stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami i związkami sportowymi.

§ 6

 1. 1.Do zadań OSiR należy w szczególności:
  • propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego i sportu,
  • tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji,
  • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej,
  • eksploatacja, konserwacja obiektów i urządzeń sportowych, bieżące remonty, utrzymanie porządku i czystości w obiektach oraz na terenach administrowanych przez OSiR,
  • organizowanie na rachunek własny lub zlecenie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych,
  • wynajmowanie obiektów dla realizacji zadań,
  • udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego, jej unowocześnienie i powiększenie,
  • zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług OSiR,
  • realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz rozbudowa i modernizacja już istniejących,
  • utrzymanie zarządzanych obiektów w należytym stanie technicznym.

Rozdział III

ZASADY KIEROWANIA PRACĄ OSIR

§ 7

 1. Dyrektor zarządza OSiR jednoosobowo i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Wolin.
 3. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników OSiR.
 4. Dyrektor zapewnia sprawne funkcjonowanie OSiR i warunki jego działania, a także  właściwą organizację pracy biurowej w OSiR.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8

 1. OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z Gminą Miasta Wolin  na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
 2. OSiR zarządza i gospodaruje przydzielonym mieniem kierując się zasadami efektywnego jego wykorzystania.

Rozdział V

PODZIAŁ ZADAŃ
PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

§ 9

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy – w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników OSiR.
 2. Do podstawowych obowiązków i  uprawnień Dyrektora należy w szczególności:
  • nadzorowanie działalności pracowników OSiR,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • nadzór nad realizację budżetu OSiR,
  • ustalanie planu dochodów i wydatków OSiR,
  • zatwierdzanie: projektów planów rzeczowych i finansowych OSiR, sprawozdań
  • finansowych i GUS, pism w sprawach finansowych, dokumentów w sprawach
  • organizacyjnych, płacowych,
  • kierowanie bieżącymi sprawami OSiR,
  • zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty,
  • dbanie o szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • zapewnienie właściwych warunków pracy i wypoczynku,
  • prowadzenie polityki kadrowej: w tym zatrudnianie, zwalnianie, wynagradzanie i
  • awansowanie pracowników,
  • podejmowanie decyzji, wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów zgodnie z
  • zakresem działania,
  • udzielanie pełnomocnictw i upoważnień pracownikom OSiR,
  • udział oraz udzielanie wyjaśnień podczas posiedzeń rady, komisji rady oraz innych
  • statutowo powołanych organów,
  • zatwierdzanie zakresów czynności pracowników OSiR,
  • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań OSiR, m.in.:
  • zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich efektywna eksploatacja dla
  • potrzeb sportu, rehabilitacji i rekreacji,
  • reprezentowanie placówki na zewnątrz,
  • prowadzenie działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie  
  • sportu, rekreacji i turystyki,
  • zarządzanie mieniem OSiR; zabezpieczenie tego mienia przed kradzieżą, dewastacją.

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIAZKI KSIĘGOWEJ

§ 10

Do obowiązków głównego księgowego  należy:

 • opracowywanie planów finansowych Ośrodka,
 • bieżąca analiza wykorzystywania środków finansowych przydzielonych z budżetu gminy,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawartych przez Ośrodek.
 • przestrzeganie obowiązujących zasad w zakresie rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • rozliczanie okresowych inwentaryzacji,
 • sporządzanie list płac pracowników etatowych i zatrudnianych na umowy zlecenia, prowadzenie kart wynagrodzeń, zasiłków chorobowych ,sporządzanie sprawozdań i PIT-ów dla pracowników zatrudnionych w OSiR
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 • gromadzenie, kwalifikowanie, kontrola i bieżące księgowanie dokumentów finansowych,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających z organizacji pracy w jednostce.

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIAZKI REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH, BIUROWYCH I KADROWYCH

§ 11

Do obowiązków referenta ds. administracyjnych, biurowych i kadrowych należy:

 • Prowadzenie rejestru zatrudnionych i zwolnionych pracowników,
 • Prowadzenie kartotek urlopów wypoczynkowych pracowników,
 • Sporządzanie listy obecności pracowników ,
 • Prowadzenie książek wyjść, rejestru delegacji służbowych, dni wolnych od pracy,
 • Prowadzenie rejestru udzielonych kar regulaminowych,
 • Prowadzenie kontrolki zwolnień lekarskich pracowników,
 • Prowadzenie spraw związanych z kancelarią,
 • Prowadzenie rejestru wydanej odzieży ochronnej oraz środków czystości,
 • Rejestr pism wychodzących i przychodzących,
 • Wypisywanie zamówień, upoważnień i zleceń,
 • Zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych,
 • Wysyłanie korespondencji,
 • Prowadzenie spraw kadrowych
 • Prowadzenie kasy OSiR
 • Wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających z organizacji pracy w jednostce.

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIAZKI KONSERWATORA

§ 12

Do obowiązków konserwatora stadionu należy:

 • prowadzenie magazynu narzędzi i sprzętu do konserwacji stadionu,
 • dbanie na bieżąco o czystość i estetyczny wygląd terenów zielonych,
 • systematyczne koszenie terenów zielonych,
 • bieżące wykonywanie drobnych napraw na obiekcie,
 • utrzymanie obiektu w czystości,
 • sprzątanie pomieszczeń w budynkach na stadionie
 • zapewnienie właściwego dozoru mienia,
 • zapewnienie prawidłowego przygotowania obiektu do planowanych zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających z organizacji pracy w jednostce.

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIAZKI PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

§ 13

 • utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń,
 • utrzymywanie w czystości i dbanie o estetyczny wygląd terenów usytuowanych przed wejściem do budynków,
 • ścisłe przestrzeganie norm zużycia środków czystości i powierzonego sprzętu,
 • używanie powierzonych narzędzi pracy zgodnie z instrukcją,
 • obsługa grup wynajmujących pokoje (umożliwienie wejścia do budynku, węzła sanitarnego i natrysków),
 • otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych w zależności od potrzeb,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających z organizacji pracy w jednostce.

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI GOSPODARZA OBIEKTU

§ 14

 • dbanie o utrzymanie ładu i porządku w budynku i na terenie obiektów należących do OSiR,
 • sprawowanie pieczy nad budynkami oraz całością sprzętu w OSiR,
 • drobne naprawy, konserwacje, usuwanie usterek, przeprowadzanie remontów nie wymagających wiedzy fachowej,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb OSiR (Stadion Miejski, Boisko w Kołczewie, Orliki, Plaża, Skate Park, Basen Jachtowy, Marina) zleconych przez Dyrektora,
 • utrzymywanie w czystości chodników oraz obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie, utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych,
 • obsługa kosiarki spalinowej,
 • dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy.

Rozdział VI

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

§ 15

 1. Funkcjonowanie OSiR opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 2. OSiR zatrudnia pracowników na stanowiskach:   
  • księgowej,
  • inspektora ds. kadrowo-płacowych,
  • konserwatorzy,
  • gospodarzy obiektów
  • pracowników gospodarczych,
 3. Strukturę organizacyjną stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Rozdział VII

ZASADY OPRACOWYWANIA I WYDAWANIA AKTÓW PRAWNYCH

§ 16

 1. Podstawową formą aktów prawnych podejmowanych przez Dyrektora są zarządzenia.
 2. Projekty zarządzeń powinny być przygotowane zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonymi w obowiązujących przepisach.
 3. Projekty zarządzeń powinny być przygotowywane przez merytorycznie właściwych pracowników.
 4. Centralny rejestr i zbiór zarządzeń Dyrektora znajduje się w biurze OSiR.

Rozdział VIII

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW

§ 17

 1. Czynności kancelaryjne wykonuje Dyrektor.
 2. Dyrektor OSiR osobiście podpisuje:
  1. zarządzenia wewnętrzne,
  2. regulaminy porządkowe,
  3. regulaminy płacowe, nagród, premiowania i inne,
  4. regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  5. decyzje w sprawach personalnych i uprawnień pracowniczych,
  6. pisma wychodzące z OSiR,
  7. dokumenty dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunków pracy z pracownikami OSiR.
  8. postanowienia oraz umowy cywilno prawne,
  9. pisma o szczególnym znaczeniu,
  10. zatwierdza do wypłaty wszystkie dokumenty,
  11. upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Dyrektora.
 3. Wszystkie pisma wychodzące z OSiR są podpisywane przez Dyrektora, a w przypadku dokumentów finansowych – również przez Księgową.

§ 18

 1. W okresie nieobecności Dyrektora spowodowanej urlopem, chorobą lub inną ważną przyczyną, trwającą dłużej niż dwa dni, sięgowa podpisuje w zastępstwie zarządzenia i inne pisma.

§ 19

 1. Dokumenty przedstawiane do podpisu Dyrektora powinny być uprzednio na kopii parafowane przez przygotowującego je pracownika.

§ 20

 1. Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymaga  dla swej skuteczności podpisu księgowej.
 2. Księgowa może upoważnić inną osobę do podpisu  w przypadku swojej nieobecności spowodowanej urlopem, chorobą lub inną ważną okolicznością, trwającą dłużej niż dwa dni.

Rozdział IX

NADZÓR

§ 21

 1. Dyrektor sprawuje nad wszystkimi pracownikami stały nadzór ich działalności.
 2. Nadzór Dyrektora dotyczy wszystkich aspektów pracy OSiR.


§ 22

 1. Nadzorowi organu prowadzącego podlega:
  1. prawidłowość dysponowania przyznanymi w jednostce środkami budżetowymi, a także gospodarowania mieniem,
  2. działalność merytoryczna OSiR – zakres i sposób zaspokajania potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu mieszkańców miasta,
  3. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących spraw pracowniczych, organizacji pracy oraz bhp.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

 1. Szczegółowy tryb pracy OSiR, obowiązki OSiR jako zakładu pracy oraz obowiązki pracowników związane z procesem pracy określa regulamin pracy ustalany przez Dyrektora odrębnym zarządzeniem.
 2. Szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników ustalany jest w indywidualnych zakresach czynności i odpowiedzialności.