Bentham i zagadnienia reformy konstytucji

W 1812 r. James Mili opublikował Introductory View of the Rationale of Evidence („Wstępny pogląd na podstawy dowodzenia”), stanowiące pewną wersję niektórych rozpraw Benthama. Francuska wersja tych rozpraw ogłoszona została przez Dumonta w 1823 r. pod tytułem Traité des preuves judiciaires („Traktat o dowodach sądowych”), a w przekładzie na język angielski dzieło to ukazało się w 1825 r. Pięciotomowe wydanie rozpraw Benthama z dziedziny prawo- znawstwa, znacznie pełniejsze niż wydanie Jamesa Milla, ogłosił w 1827 r. J. S. Mili pod tytułem Rationale of Judicial Evidence („Podstawy dowodzenia sądowego”).

Bentham poświęcał również swą uwagę zagadnieniom reformy konstytucji oraz sprawie kodyfikacji prawa. Znamienne, że niecierpliwiło go to, co uznawał za stan chaosu w prawie angielskim. Jego Catechism of Parliamentary Reform („Katechizm reformy parlamentarnej”) ukazał się w 1817 r., choć został napisany w 1809 r. W 1817 r ukazały się również Papers upon Codification and Public Instruction („Rozprawy o kodyfikacji i nauczaniu publicznym”). W 1819 r. Bentham ogłosił rozprawę zatytułowaną Radical Reform Bill, with Explanations („Projekt radykalnej reformy, wraz z wyjaśnieniami”), a w 1823 r. Leading Principles of Constitutional Code („Główne zasady ustawy konstytucyjnej”). Tom pierwszy jego Constitutional Code („Ustawa konstytucyjna”), wraz z pierwszym rozdziałem tomu drugiego, ukazał się w 1830 r. Całe dzieło, wydane przez R. Doane’a, ogłoszone zostało pośmiertnie w 1841 r.

Nie sposób wymienić tu wszystkich publikacji Benthama, ale możemy wspomnieć o dwóch czy trzech dalszych tytułach. Chresto- mathia, zbiór rozpraw o wychowaniu, ukazała się w 1816 r., zaś w następnym roku James Mili ogłosił swe wydanie Benthama Table of the Springs of Action11 („Tabela źródeł postępowania”), poświęconej analizie przyjemności i przykrości jako źródeł działania. Deontology or Science of Morality („Deontologia, czyli nauka o moralności”) ogłoszona została pośmiertnie przez Bowringa w 1834 r. w dwóch tomach, przy czym tom drugi został zebrany z notatek. Odwoływaliśmy się już do Bowringa wydania Benthama Works12. Pełne i krytyczne wydanie pism filozofa jest jeszcze sprawą przyszłości.

Bentham zmarł 6 czerwca 1832 r., zostawiwszy rozporządzenie, by jego ciało zostało dla dobra nauki poddane sekcji. Zachował je University College w Londynie. Ów College założono w 1828 r., w znacznej mierze w wyniku nacisku grupy, której członkiem był sam Bentham. Jego przeznaczeniem było rozszerzanie dobrodziejstw wyższego wykształcenia na tych, których nie zadowalały dwa istniejące uniwersytety. Ponadto, nie było tam żadnych sprawdzianów religijnych, które stosowano nadal w Oksfordzie i w Cambridge.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>